Slider

Algemene voorwaarden.

Internetbureau gett

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven,
Internetbureau gett B.V., alsmede alle aan haar gelieerde ondernemingen, hierna nader aangeduid met ´wij´, ´ons´ of ´onze´. Wederpartij en/of opdrachtgever : ieder (rechts)persoon, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt.  vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijgende en erfgenamen. Overeenkomst : de overeenkomst tussen ons en de wederpartij en/of opdrachtgever. Functioneel ontwerp / specificaties: de beschrijving van de werking van de Webprogrammatuur en/of Webapplicatie waarvoor door de wederpartij opdracht is gegeven. Voor standaard producten en standaard dienstverleningen wordt het ‘Internetbureau gett  B.V.  Client contract’ als samenvatting van het standaard functioneel ontwerp beschouwd. Voor alle overige producten en dienstverleningen geldt een separaat op te stellen functioneel ontwerp document. Wijziging functioneel ontwerp / specificaties: Wijzigingen op het reeds goedgekeurde functioneel ontwerp die door de wederpartij zijn goedgekeurd. Deze wijzigingen worden als addendum aan het oorspronkelijk functioneel ontwerp toegevoegd. Gevolg van deze goedkeuring is dat de oorspronkelijke door ons genoemde leveringstermijnen worden herzien en dat de additionele kosten die door deze wijziging zijn veroorzaakt door ons in rekening zullen worden gebracht aan de wederpartij als meerwerk. Hosting: een type van dienstverlening op het terrein van de informatie technologie waarbij met behulp van Webprogrammatuur op daarvoor toegeruste computerapparatuur de gegevens van de wederpartij, de
klanten en de producten van de wederpartij al dan niet in beheer van de wederpartij worden verwerkt, gepubliceerd en gedistribueerd. Zoekwoordenonderzoek: een onderzoek met behulp van een door de wederpartij aangeleverde lijst met zoekwoorden op basis waarvan alternatieve combinaties van zoekwoorden worden samengesteld en overzichten gegenereerd van voor de wederpartij relevante trefwoorden. Optimalisatie: werkzaamheden en het inrichten van aparte landingspagina´s met zoekwoordcombinaties ten behoeve van optimalisatie van de verbetering van de vindbaarheid van internet site(s) van de wederpartij op internet en publiekelijk raadpleegbare zoekmachines. Rapportage en instandhouding: werkzaamheden die zien op rapporteren en inzichtelijk maken van zoekresultaten en het behouden van de behaalde posities. Web: een type van informatietechnologie, waaronder wordt verstaan specifieke programmatuur, systeemprogrammatuur en apparatuur of een combinatie ervan, dat gericht is op elektronische publicatie, distributie en verwerking van gegevens en aanverwante dienstverlening. Gebrek: het niet voldoen aan de door ons schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, in geval van het ontwikkelen van maatwerk(Web)programmatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een gebrek is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan
worden gereproduceerd.

2. Algemeen
2.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten – hoe ook genaamd – en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende, vervolg- en andere aanverwante opdrachten aan en uitgevoerd door ons. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Afspraken met personeelsleden van ons binden ons niet, tenzij deze schriftelijk namens ons zijn bevestigd.
2.4 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In een voorkomend geval zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 Onder schriftelijk wordt ook verstaan communicatie tussen partijen per e-mail. Wij kunnen zo nodig nadere voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail plaatsvindt.

3. Zoekwoordenonderzoek, optimalisatie, rapportage en instandhouding 
3.1 Wij streven ernaar om door toepassing van zoekwoordenonderzoek en/of optimalisatie en/of rapportage en/of instandhouding posities een optimaal resultaat voor de wederpartij te behalen. 
3.2 Voor het behalen van het besproken resultaat zijn wij afhankelijk van omstandigheden buiten onze controle zodat wij nadrukkelijk geen resultaat aan de wederpartij kunnen garanderen. Bij verstrekking van de opdracht kan door de wederpartij een gewenst resultaat worden opgegeven. Op ons rust echter uitsluitend een inspanningsverbintenis, het gewenste resultaat wordt niet gegarandeerd.
3.3 Wij verstrekken op verzoek van de wederpartij een maandelijkse rapportage met zoekresultaten en een rankingrapport waaruit de wederpartij kan afleiden wat diens positie is bij een zoekmachine voor de samengestelde zoekwoordcombinaties.
3.4 Voor optimalisatie zijn wij afhankelijk van publiekelijk aangeboden diensten, zoals internet en publiekelijk raadpleegbare zoekmachines. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op deze publiekelijk aangeboden diensten van derden en kunnen niet instaan voor de beschikbaarheid of enige andere hoedanigheid van dergelijke publieke voorzieningen.
3.5 Indien wij van mening zijn dat de manier van optimalisatie moet worden aangepast wegens wijzigingen in de bereikbaarheid van internet of de werkmethodes van publiekelijk raadpleegbare zoekmachines zullen wij dergelijke wijzigingen niet eerder doorvoeren dan na de wederpartij daarover geïnformeerd te hebben. Wij zijn echter gerechtigd om deze wijzigingen zonder overleg door te voeren indien naar onze mening de benodigde aanpassingen met spoed doorgevoerd moeten worden ten behoeve van de continuïteit van de optimalisatie.
3.6 Beroep op een gewenst doch niet langer bereikt resultaat strekt nimmer tot opschorting van enige verplichting van de wederpartij aan ons. De wederpartij blijft verplicht tot het tijdig betalen van alle openstaande bedragen, zonder korting of verrekening. Daar tegenover blijft op ons een inspanningsverplichting rusten om het gewenste resultaat door middel van herpositionering (opnieuw) te bereiken.
3.7 Gebruik van zoekwoordenonderzoek en/of optimalisatie geschiedt volledig voor eigen risico van de wederpartij. De resultaten van zoekwoordenonderzoek worden door ons slechts gecontroleerd op statistische relevantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de resultaten en/of enig (juridisch) aspect van het zoekwoordenonderzoek. De wederpartij past de resultaten van het zoekwoordenonderzoek toe op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor enig ander gevolg, zoals – maar niet beperkt tot – het niet langer vindbaar en/of bereikbaar zijn van websites van de wederpartij op enige internet zoekmachine, voortvloeiend uit het zoekwoordenonderzoek en/of optimalisatie.
3.8 Wij voeren optimalisatie uit onder verantwoordelijkheid van de wederpartij. Wij zijn gerechtigd de optimalisatie te staken en gestaakt te houden in het geval de door ons op verzoek en/of ten behoeve van de wederpartij uit te voeren optimalisatie resulteert in:
- inbreuk op aan derden toebehorende rechten van intellectuele en/of industriële eigendom; 
- de verspreiding van strafbaar materiaal of informatie strekkend tot de discriminatie ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins aanzet tot haat en/of geweld. 
Het staken van de levering van optimalisatie door ons op grond het in dit artikel bepaalde geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van reeds aan ons betaalde bedragen en/of door de wederpartij geleden schade. Wij behouden het recht op betaling van alle door de wederpartij verschuldigde bedragen.

4. Aanbieding
4.1 Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, worden schriftelijk verstrekt en zijn gebaseerd op een schriftelijke werkomschrijving met opgave van kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 De kosten worden bepaald door de in de werkomschrijving genoemde omvang van de werkzaamheden. Wij gaan uit en wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ons gegeven ontwerpen, specificaties, (elektronische) bestanden en andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren. De werkzaamheden worden door ons verricht op basis van deze gegevens, tenzij met de opdrachtgever schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4.3 Basis voor de aanbieding vormen de ten tijde van de aanbieding geldende brutolonen, huren en prijzen van machines, materialen en diensten. Indien na het verstrijken van de geldigheidsduur van de aanbieding een of meer van de hier genoemde kostenfactoren wijzigen, zijn wij gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig aan te passen.
4.4 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
4.5 Indien wij kosten hebben moeten maken om de wederpartij een aanbieding te kunnen doen, hebben wij het recht deze kosten bij de wederpartij in rekening te brengen voorzover wij de wederpartij voorafgaand aan het doen van een aanbieding hierop hebben gewezen.

5. Overeenkomst
5.1 Wijzigingen in de aard en/of de omvang van de uit te voeren opdracht zijn alleen geldig indien en voorzover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
5.2 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
5.3 Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
5.4 De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen en/of het totaalbedrag zoals vermeld op de overeenkomst factureren. In het laatste geval houdt de wederpartij tot een jaar na facturering recht op uitvoering van de werkzaamheden, zoals omschreven in de overeenkomst.
5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.6 Indien is overeengekomen dat de wederpartij programmatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
5.7 De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in haar organisatie van de programmatuur, apparatuur en van de door ons te verlenen diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedure en een adequaat systeembeheer.
5.8 Indien door ons ingeschakelde medewerkers of derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten.
5.9 De wederpartij dient alle voor ons dan wel onze medewerkers bestemde mededelingen en instructies betreffende de opgedragen werkzaamheden te richten tot de voor dat doel door ons aangewezen projectleider of contactpersoon. Het is de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van ons niet toegestaan medewerkers van ons rechtstreeks opdrachten te geven, anders dan nodig ter bescherming van de veiligheid van de wederpartij of dienst personeel of bezittingen.

6. Prijzen en meerwerk
6.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- exclusief B.T.W., evt. invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; eventuele tussentijdse wijzigingen of van kracht wordende heffingen van overheidswege worden doorberekend,
- exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer/verzend, administratie en verzekering,
- vermeld in EURO (€); eventuele tussentijdse koerswijzigingen worden doorberekend.
6.2 Het ontstaan van meerwerk, 25% van het offertebedrag te boven gaande, zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de wederpartij tijdig na melding ons heeft bericht van dat meerwerk af te zien. Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.
6.3 Ingeval van tussentijdse, onvoorziene verhoging van een kostprijsfactor(en) zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften.

7. Betaling
7.1 De wijze van facturering van de door ons verrichte werkzaamheden is afhankelijk van de aard, de omvang en/of de duur van de opdracht en zal in de aanbieding c.q. opdrachtbevestiging worden vastgelegd.
7.2 Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
7.3 Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur(en). Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.4 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Rente en kosten
8.1 Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij – zonder nadere ingebrekestelling – van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.
8.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-.

9. Levering
9.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop Webprogrammatuur, Webapplicaties, Webhosting, Zoekwoordenonderzoek, optimalisatie, rapportage en instandhouding en/of bijbehorende dienstverleningen door ons bij de wederpartij is (af)geleverd.
9.2 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat wij deze bij hem afleveren of doen afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
9.3 Wij zijn gerechtigd tot deelleveranties, die wij afzonderlijk kunnen factureren.
9.4 Opgave van een eventuele levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te stellen om onze verplichtingen alsnog na te komen. De door ons opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in ons bezit zijn.
9.5 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, of indien de wederpartij als koper de afname weigert, of indien de wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, worden de zaken door ons voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden tegen voldoening van onze desbetreffende factuur(en). De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan ons verschuldigd zijn.

10. Duur, opschorting en beëindiging
10.1 De overeenkomst duurt tot de voltooiing van de opgedragen werkzaamheden.
10.2 Hosting, domeinregistratie abonnementen, softwarelicenties, zoekwoordenonderzoek, optimalisatie, rapportage en instandhouding worden altijd aangegaan voor een periode van 1 jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en worden vooruit gefactureerd. Zulke abonnementen dienen uiterlijk 1 maand voor verloopdatum van het abonnement schriftelijk te worden opgezegd. Als er 1 maand voor verloopdatum nog geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement opnieuw met een jaar verlengd.
10.3 Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien:
- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
10.4 Wij zijn bevoegd om bij het niet (tijdig) voldoen van de nota’s de werkzaamheden en eventuele dienstverlening te staken, waaronder de eventuele hosting van de betreffende website(s), e-mailsystemen en eventuele andere systemen, al dan niet van derden. Voor de eventuele schade die daardoor ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.
10.5 Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.7 Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

11. Reclames en gebreken
11.1 Eventuele reclames ten aanzien van gebreken, of facturen, worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk, aangetekend of per telefax, hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
11.2 Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
11.3 Indien reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
11.4 Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
11.5 Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

12. Garantie
12.1 Indien en voorzover door de fabrikant aan ons garantie wordt verstrekt, zullen wij onze aanspraken op fabrieksgarantie onder de daarbij behorende condities aan de wederpartij overdragen zodra de volledige koopsom door ons zal zijn ontvangen.
12.2 Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons verrichte werkzaamheden en diensten, alsmede voor de kwaliteit van de door ons geleverde en gebruikte materialen voor zover deze niet onder fabrieksgarantie vallen.
12.3 De wederpartij erkent dat de Webhosting mede wordt bepaald door haar technische omgeving (waartoe behoort, doch welke zich niet beperkt tot, configuratie en capaciteit van de hardware, kwaliteitscontrole en veranderingsbeheer ten aanzien van toekomstige door de wederpartij door te voeren wijzigingen, de juistheid van testgegevens en systeemdocumentatie met betrekking tot bestaande systemen).
12.4 Wij geven geen garanties voor het zonder problemen functioneren van geüpdate Webprogrammatuur en de bijbehorende elektronische toegankelijke gegevensverzamelingen wegens het optreden van wijzigingen, van welke aard dan ook, welke in verband met de hard- en software van de wederpartij in diens systemen plaatsvinden (waaronder onder andere wijzigingen in soft- en hardware van derden).
12.5 Na levering gaat voor de betreffende Webapplicatie een garantieperiode van 1 maand in, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Gebreken aan de door ons geleverde Webapplicatie die aantoonbaar binnen deze termijn zijn ontstaan, zullen door ons, na schriftelijke melding door de wederpartij met een voldoende omschrijving van het gebrek, naar beste vermogen worden hersteld. Herstel zal geschieden op een door ons te bepalen locatie. Wij zijn gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
12.6 De garantie vervalt in ieder geval indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien er sprake is van niet normaal gebruik van het geleverde dan wel dat het geleverde op onoordeelkundige wijze is gebruikt, behandeld of onderhouden.
12.7 Wij zijn niet gehouden een afwijking te verhelpen, tenzij partijen daarover nadere afspraken hebben gemaakt.
12.8 Na afloop van de garantieperiode zijn wij niet gehouden eventuele gebreken te herstellen, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten waarin zodanig herstel uitdrukkelijk is overeengekomen.

13. Risico
13.1 Het risico van de zaak, waaronder verlies of beschadiging, gaat over op het moment waarop wij de zaken volgens de overeenkomst ter beschikking hebben gesteld aan de wederpartij of een door deze gebruikte hulppersoon, tenzij anders wordt overeengekomen.
13.2 Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien wij de geleverde zaak bij ons of op een andere door de wederpartij aangewezen plaats installeren en/of monteren, tenzij anders wordt overeengekomen.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voorzover door de (Nederlandse) Wet bepaald.
14.2 Wij zijn nimmer aansprakelijk en/of gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van ons.
14.3 Voorzover wij verzekerd zijn, is onze eventuele aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald. Bij aansprakelijkheid zal in geen geval een eventuele uitkering het totale bedrag van de overeengekomen prijs van de opdracht te boven gaan.
14.4 Indien de verhouding van de aan de wederpartij te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de eventueel door ons te vergoeden schade worden gematigd.
14.5 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk.
14.6 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat wij toch verantwoordelijk zijn voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, dan zijn de leden 1 tot en met 5 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
14.7 Indien van de zijde van de opdrachtgever of van derden niet tijdig dan wel onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zullen wij voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk zijn en zullen de hieruit voor ons voortvloeiende kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Eventuele overeengekomen (leverings)termijnen, ook indien deze het karakter hebben van fatale termijnen, zijn vanaf dat moment slechts streefdata.
14.8 De opdracht moet worden uitgevoerd binnen de met de opdrachtgever afgesproken termijn, behoudens omstandigheden die aan ons redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, betreft dit geen fatale termijn, zodat voor het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Op onze eventuele aansprakelijkheid wegens overschrijding van deze termijn is ook dit artikel van toepassing.
14.9 Onze eventuele aansprakelijkheid eindigt één jaar na oplevering.
14.10 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen. Derhalve kunnen de eventueel aangesproken personen belast met het uitvoeren van onze opdracht daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

15. Vrijwaring
15.1 De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, medewerkers van ons daaronder begrepen, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien. Daaronder wordt tevens begrepen alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat
bestond uit door ons geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voorzover de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
15.2 Wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt, voorzover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan wederpartij mogen worden toegerekend dan wel tot diens risicosfeer behoren, behoudens voorzover de aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan wederpartij. Indien de wederpartij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische
bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
15.3 Eventuele opslag en transport van materialen en gegevensdragers van opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De wederpartij kan zich tegen de hier bedoelde risico´s verzekeren.

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1 Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij zijn betaald.
16.2 In geval de wederpartij:
- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
- enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het louter plaatsgrijpen van een dergelijke omstandigheid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
16.3 Indien de wederpartij (mede) uit door ons geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de wederpartij die zaak slechts voor ons en houdt de wederpartij de nieuw gevormde zaak voor ons totdat de wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; wij hebben in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
16.4 Rechten worden in voorkomend geval aan de wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
16.5 Wij kunnen de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en resultaten van de dienstverlening van ons onder ons houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de wederpartij alle aan ons verschuldigde bedragen betaald heeft.

17. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
17.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst of aanbieding ontwikkelde of ter beschikking gestelde tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede maquettes, modellen, programmatuur, systeemontwerpen, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.
17.2 Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging. Een aan de wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
17.3 De door ons bij het uitvoeren van de werkzaamheden onder de overeenkomst gebruikte zaken, zoals tools, programmatuur en apparatuur, blijven ons eigendom.
17.4 Overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk geschieden.
17.5 Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van ons te herhalen, ook niet indien het slechts een deel van een al dan niet uitgevoerd ontwerp van ons betreft, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
17.6 Wij kunnen voorwaarden verbinden aan het verlenen van onze in lid 5 bedoelde toestemming, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder mede begrepen.
17.7 Indien partijen zijn overeengekomen, dat de directie tijdens de uitvoering niet door ons zal worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever ons in de gelegenheid te stellen erop toe te zien, dat de verwezenlijking van haar ontwerp geschiedt in overeenstemming met onze bedoelingen.
17.8 De werkzaamheden, die wij bij het in lid 7 bedoelde toezicht verrichten, worden afzonderlijk gehonoreerd.
17.9 Wij hebben het recht onze ontwerpen bij herhaling te verwezenlijken, voor zover redelijke belangen van een eerdere opdrachtgever zich daartegen niet verzetten en niet dan nadat wij met de eerdere opdrachtgever overleg hebben gepleegd, of, indien de eerdere opdrachtgever niet voor overleg openstaat, niet dan nadat wij hem op de hoogte hebben gesteld.
17.10 Wij zullen de wederpartij vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door ons zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in elders geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de wederpartij ons onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder
het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ons. De wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ons verlenen om zich, zo nodig in naam van de wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien er voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de wederpartij in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door ons zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van ons
een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zullen wij het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken, zulks ter keuze van ons.
17.11 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van ons wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van ons voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door ons gemodificeerde
vorm, in samenhang met niet door ons geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.
17.12 De wederpartij staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ons van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking. De wederpartij verklaart alle benodigde toestemmingen en/of vergunningen voor het in de vorige volzin bedoelde gebruik te bezitten en zal ons vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
17.13 Behalve informatie met merknaam, copyright of andere gepatenteerde informatie betreffende foto's, beelden of logos die de wederpartij direct identificeren, geeft de wederpartij aan ons het recht om onbepaald, onherroepelijk, royalty-vrij en onbeperkt de informatie te gebruiken, over te brengen, te wijzigen en te onderhouden, die wij ontwikkelen voor de website van de wederpartij. Tenzij anders gespecificeerd, en met uitzondering van specifiek gepatenteerd materiaal dat de wederpartij aanbrengt, blijven alle informatie en alle materiaal nu of in de toekomst bekend te geven, inclusief producten, video, animaties, aankondigingen die werden ontwikkeld en voorbereid voor de wederpartij door ons en die deel uitmaken van het ‘Client
contract’, inclusief en zonder beperking: beelden, tekst, en SGML/HTML coding, alsmede iedere coding die wij geschikt achten, hiermee verbonden, of elke script codering die op verzoek van de wederpartij werd ontwikkeld en specifiek door ons voor de Website van de wederpartij werden  geproduceerd, eigendom van ons.

18. Concurrentiebeding
18.1 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij of van ondernemingen waarop ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep is gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
18.2 Per geconstateerde overtreding is de opdrachtgever aan ons een onmiddellijk opeisbare niet voor compensatie vatbare boete verschuldigd van € 25.000,00. Zulks laat onverlet het vorderen van schadevergoeding uit hoofde van wet of overeenkomst.

19. Geheimhouding en privacy
19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De omvang van de werkzaamheden en de daarvoor betaalde prijzen zijn in ieder geval vertrouwelijke informatie.
19.2 Partijen zullen binnen één maand na aflevering op verzoek van de andere partij alle van hen verkregen vertrouwelijke informatie vernietigen of retourneren.
19.3 In afwijking van lid 1 staat het ons wel vrij om de naam van de wederpartij op gepaste wijze te noemen in verband met het onderwerp van de overeenkomst. Wij kunnen na voorafgaande toestemming van de wederpartij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, bepaalde nadere informatie omtrent de overeenkomst verstrekken aan derden voor referentiedoeleinden.
19.4 Wij zijn niet gehouden tot geheimhouding van gegevens waaraan algemene bekendheid is of wordt gegeven, óf waarover partijen reeds de beschikking hadden óf die door partijen zelfstandig buiten het kader van de overeenkomst(en) zijn ontwikkeld, dan wel op rechtmatige wijze van derden zijn verkregen. Wij zijn evenmin gehouden tot geheimhouding van met informatieverwerking verband houdende ideeën, principes, praktische kennis of methoden, die aan ons ter beschikking gesteld worden of tijdens de duur van de overeenkomst door ons personeel, dan wel samen door personeel van beide partijen ontwikkeld worden.
19.5 Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
19.6 De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.

20. Overmacht
20.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf en niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers daaronder begrepen.
20.2 De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
20.3 Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
20.4 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, of heeft deze langer dan 90 dagen geduurd, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij anders is overeengekomen.
20.5 Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze zijn verbintenis hadden moeten nakomen.
20.6 Onverlet het bepaalde in artikel 4.4. hebben wij ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de andere partij informatie, tekstbestanden, fotobestanden of andere noodzakelijke bestanden en of zaken door de opdrachtgever, die voor de oplevering van een opdracht voor ons beschikbaar moeten zijn, niet aanlevert. In deze situatie zijn wij gerechtigd een opleveringsfactuur te sturen.
20.7 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd. In dat geval wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

21. Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.

22. Geschillen
22.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders zouden voorschrijven.
22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. In dat kader zal het geschil eerst worden voorgelegd aan een geschillencommissie die bestaat uit beslissingsbevoegd management van beide partijen met een van beide partijen onafhankelijke deskundige.
22.3 Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.
22.4 In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.
22.5 Indien partijen ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan een mediator, zal door partijen in goed onderling overleg een onafhankelijke mediator worden aangewezen die tussen partijen zal bemiddelen. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel, maar partijen kunnen zichzelf wel binden door middel van een schikkingsovereenkomst. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. De kosten zullen door partijen zelf worden gedragen.

23. Wijziging en uitleg van de voorwaarden
23.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
23.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
23.3 Wij zijn bevoegd  wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.